Czego szukasz?

Filtrowanie

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.
obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-543 przy ul. Widnej 2a, NIP: 899-23-64-659, Regon: 932230081, KRS: 0000011824, kapitał zakładowy: 10.000.000 zł.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony aż do wycofania zgody na przesyłanie Newslettera.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów i usług EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. oraz inne wiadomości dotyczące EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron internetowych zarządzanych przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.
 5. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w miesiącu.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako nadawcy Newslettera,
  • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.euroimmun.pl/blog:
  • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Subskrybuj”,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze EUROIMMUN Blog”.
 9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów lub innych informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 11. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres blog@euroimmun.pl.
 13. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Informacja zwrotna zostanie przekazana zgłaszającemu drogą elektroniczną.
 14. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  • adres poczty elektronicznej – do celów korespondencji,
  • krótki opis sytuacji powodującej reklamację.
 15. EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 16. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 

 

Ochrona danych osobowych subskrybentów Newslettera

 

 1. Administrator danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z zapisaniem się na Newsletter wysyłany przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.) oraz przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.
 2. W EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do inspektora: iod@euroimmun.pl.
 3. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 4. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 5. Administrator posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.
 6. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 7. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba że zachodzą następujące okoliczności:
  • Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania są zgodne z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 8. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 9. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla odpowiednich celów.
 10. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 11. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 12. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji świadczonych usług.
 14. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia (np. hostingodawca).
 15. Dane osobowe zgromadzone w celu wysyłki Newslettera nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 16. Dane osobowe gromadzone w ramach celów tutaj określonych będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

Katalog produktów