Czego szukasz?

Filtrowanie

Wszystko jest autoimmunologią, dopóki nie dowiedzie się, że jest inaczej

04 października, 2016
Małgorzata Klimczak-Filippowicz
Everything is autoimmune until proven otherwise

Wybierz język:

  • Polski
  • English

Wywiad z Profesorem Yehudą Shoenfeldem z Zabludowitcs Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center, Kierownikiem Katedry im. Laury Schwartz-Kipp ds. Chorób Autoimmunologicznych (Uniwersytet Telawiwski, Izrael).

 

Panie Profesorze, w jakim celu został stworzony portal Autoimmunity Community? Widziałam, że jest skierowany do lekarzy, naukowców i autoimmunologów. Jakie informacje mogą znaleźć te trzy grupy odbiorców na portalu?

Celem tej strony internetowej jest zintegrowanie diagnostów laboratoryjnych, lekarzy i pacjentów. Tak więc zawarte na niej informacje przeznaczone są dla tych trzech grup. Przede wszystkim zajmujemy się badaniami naukowymi z zakresu diagnostyki. Dziedzina ta rozwija się w bardzo szybkim tempie. Na początku diagnozowaliśmy tylko jeden rodzaj przeciwciał, potem pojawiły się testy wieloparametrowe i myślę, że w przyszłości będziemy mieć do dyspozycji testy oparte nawet na 500 różnych antygenach i równocześnie będziemy w stanie oznaczyć nawet takie przeciwciała, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.

Dla lekarzy przygotowaliśmy więcej kryteriów diagnostycznych. Napisaliśmy też książkę zatytułowaną „Diagnostic criteria for autoimmune diseases” (Kryteria diagnostyczne w chorobach autoimmunologicznych), aby lepiej scharakteryzować różne choroby. Muszę przyznać, że choć kładziemy ogromny nacisk na testy diagnostyczne, część kliniczna ma dużo większe znaczenie. Rolą laboratorium jest uzasadnienie i potwierdzenie diagnozy.

Trzecią grupę stanowią pacjenci, którzy są zainteresowani leczeniem, i rzeczywiście, biorąc pod uwagę leki biologiczne, mieliśmy do czynienia z rewolucją także na tym polu. Tutaj znowu wkracza diagnostyka, ponieważ chcemy dysponować lepszymi technologiami, aby zdiagnozować tych pacjentów, którzy nie reagują na leczenie biologiczne. To oznacza bardziej spersonalizowaną medycynę.

Na tym polega istota Autoimmune Community – jest to internetowy portal poświęcony autoimmunologii, wzbogacony ostatnio o Akademię Autoimmunologii (Academy of Autoimmunity), gdzie publikujemy najnowsze artykuły z zakresu autoimmunologii. Każdy może nam przesłać swoje publikacje, a my chętnie je zamieścimy.

Co Pańskim zdaniem było kamieniem milowym w badaniach w zakresie autoimmunologii w ciągu ostatnich 20 lat?

Pierwszym takim przełomowym wydarzeniem było samo odkrycie autoimmunizacji – do roku 1956 lekarze nie wierzyli, że człowiek może wytwarzać przeciwciała skierowane przeciw elementom swojego własnego ciała. To była rewolucja. Potem opisywano coraz więcej autoprzeciwciał i coraz więcej chorób autoimmunologicznych. Stworzyłem nawet powiedzenie „Wszystko jest autoimmunologią, dopóki nie dowiedzie się, że jest inaczej”. Obecnie wyróżniamy 80 różnych chorób autoimmunologicznych.

Kolejnymi kamieniami milowymi są ciągle odkrywane nowe choroby autoimmunologiczne, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy. Są to np. choroby psychiatryczne, schizofrenia itd.

Nie ma wątpliwości, że wynalezienie leków biologicznych także było przełomowe. Również odkrycie przeciwko jakim elementom skierowane są przeciwciała. Pozwala nam to na tworzenie lepszych testów diagnostycznych, a także nowoczesne terapie, takie jak leki niskocząsteczkowe, które obecnie są wprowadzane do użytku medycznego.

Nad czym obecnie pracują naukowcy? Co w Pańskiej opinii jest przyszłością autoimmunologii?

Jednym z zagadnień, które moim zdaniem są przełomowe i zrewolucjonizują autoimmunologię w przyszłości, jest mikrobiom. Jak powiedziałem, wszystko jest autoimmunologią, dopóki nie dowiedzie się, że jest inaczej, ale wiemy obecnie, że wszystko jest też infekcją, dopóki nie dowiedzie się, że jest inaczej. Mikrobiom składa się z wszystkich bakterii żyjących w naszym organizmie, w szczególności w przewodzie pokarmowym. Jutro podczas swojego wykładu* na tej konferencji w Warszawie dowiodę, że wszystko jest mikrobiomem. Genetyka jest niezwykle ważna i bez niej nie rozwijałyby się choroby autoimmunologiczne, ale determinuje również nasz mikrobiom. Wreszcie, pokażę, jak wpływają na niego różne czynniki infekcyjne, wywołując choroby autoimmunologiczne. Najprawdopodobniej w przyszłości nastąpi rewolucja w terapii: nie będziemy już korzystać z kortykosteroidów czy leków immunosupresyjnych, a dobre bakterie będą prowadzić do przemiany i przywracać równowagę w naszym mikrobiomie, tak aby stał się „dobrym mikrobiomem”. Jutro będę też mówić o nowym sposobie leczenia za pomocą elementów pasożytów jelitowych, robaków. Odkryliśmy bowiem, jakie składniki pasożytów jelitowych indukują zdrowy mikrobiom!

Z niecierpliwością czekam na Pański wykład. Bardzo dziękuję za rozmowę!

Rozmawiała: Małgorzata Klimczak-Filippowicz

 

Profesor Yehuda Shoenfeld podczas 4th Joint EFLM-UEMS Congress (Warszawa, 21–24 września 2016) wygłosił wykład pt. „The mosaic of autoimmunity. The role of genetics and environmental factors and especially diet”. Wywiad z Profesorem został przeprowadzony w przeddzień jego wystąpienia.

Everything is autoimmune until proven otherwise

 

Interview with Prof. Yehuda Shoenfeld – Zabludowitcs Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center Incumbent of the Laura Schwartz-Kipp Chair for Autoimmune diseases (Tel Aviv University, Israel).

 

What is the Autoimmunity Community Website created for? I saw it is dedicated for doctors, researchers and autoimmunologists. What kind of information these groups can find on the website?

The aim of this network is to connect the lab people, the physicians and the patients together. So the information is directed to these three groups. Basically, we delve into the research of diagnostics. As we know it is improving from one day to the next. At the beginning we diagnosed only one autoantibody at a time, then we had the multiplex procedure and I believe that in the future it will be, I would say, an array of 500 different autoantigens, so in one shot we will be able to see even those autoantibodies that we didn’t think about before.

The second group  are the physicians. For the physicians we prepared more diagnostic criteria. So we have a book, which is called ‘Diagnostic criteria for autoimmune diseases’ to better define different diseases. I have to say that even though we put a lot of pressure and emphasise on diagnostic measurements, the clinical part is much more important. The lab comes to substantiate and to confirm the diagnosis.

The third group are the patients. The patients are interested in therapy and indeed, there was a revolution also in therapy with all the biological agents. And here we come back to the lab, because we would like to have better diagnostic measurements to diagnose those patients who do not respond to the biologics. So it’s more a  personalized medicine. So this is basically what we call the network, the autoimmunity network – an internet  network, in which recently we introduced to it  the Academy of Autoimmunity. There we put up to date articles and also you can send us your articles and we will be very willing to publish them in our Academy.

What is your opinion on a milestone in autoimmunity research during the last twenty years?

The first milestone was discovering autoimmunity – until 1956 physicians did not believe that a person can produce autoantibodies against its own constituents. This was a revolution. Then there were more and more autoantibodies and more and more autoimmune diseases detailed. I  have coined the sentence ‘Everything is autoimmune until proven otherwise’.  Currently we recognize 80 different autoimmune diseases. The next milestones are new autoimmune diseases, which we didn’t think about. For instance, psychiatric diseases, schizophrenia and so forth. There is no question that the development of the biologics was also a milestone. And analysing what are the components to which the autoantibodies are directed, which enables us to produce better diagnostic measurements, and novel therapies like small molecules that are being introduced now into medicine.

Which topics are the researchers working on right now? What in your opinion is the future of autoimmunity?

One of the fields which I believe is a revolution and will revolutionize the autoimmunity in the future, is the microbiome. Because when I said that everything is autoimmune until proven otherwise, today we know that everything is infectious until proven otherwise. The microbiome consists of all the bacteria that we have in our body, especially in the gastrointestinal tract. I will deliver a talk tomorrow* in this meeting in Warsaw and I will show that everything is microbiome. Genetics is extremely important and you will not develop autoimmune disease without genetics, but the genetics also determines your microbiome. Eventually I will show how the different infectious agents affect the microbiome to induce autoimmune diseases. So most probably in the future there will be the revolution in the treatment: no more corticosteroids or immunosuppressive drugs, but the good bacteria will rearrange and bring into balance our microbiome to the ‘good microbiome’. And I will talk tomorrow about a new way of treating autoimmune diseases with components of helminths, worms. We have found what is the component in the helminths, which induce the good microbiome!

I am looking forward for your lecture. Thank you very much for the conversation!

Interviewer: Małgorzata Klimczak-Filippowicz

 

Prof. Yehuda Shoenfeld gave a lecture ‘The mosaic of autoimmunity. The role of genetics and environmental factors and especially diet’ during the 4th Joint EFLM-UEMS Congress (Warsaw, 21–24 September 2016). The interview took place the day before his lecture.

Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu

504 157 200

m.klimczak@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów