Czego szukasz?

Filtrowanie

ICAP 2024 – nowości w diagnostyce ANA HEp-2 IFA

17 czerwca, 2024
Karol Lakwa
Jan Damoiseaux

Wybierz język:

  • Polski
  • English

Wywiad z Janem Damoiseaux, immunologiem z Centralnego Laboratorium Diagnostycznego w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Maastricht, członkiem zarządu ICAP, przewodniczącym Europejskiej Inicjatywy Standaryzacji Autoimmunologii (ang. European Autoimmunity Standardization Initiative, EASI).

 

Jakie są główne zadania Międzynarodowego Konsensusu w sprawie Typów Świeceń ANA (ang. International Consensus on Antinuclear Antibody (ANA) Patterns, ICAP) w kontekście diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych i interpretacji wzorów świeceń obserwowanych w testach immunofluorescencji pośredniej z wykorzystaniem komórek HEp-2 (ang. IFA patterns)?

ICAP to inicjatywa mająca na celu standaryzację nomenklatury stosowanej do opisu typów świeceń uzyskiwanych metodą immunofluorescencji pośredniej z zastosowaniem komórek linii HEp-2. Chociaż ICAP powstał zaledwie 10 lat temu, wprowadzone przez niego definicje i nazewnictwo zostały przyjęte na całym świecie, co usprawnia komunikację w środowisku medycznym i zapobiega nieporozumieniom w interpretacji wyników testów.

Jako ekspert w dziedzinie wzorów świeceń IFA HEp-2, czy mógłby Pan podzielić się informacjami na temat aktualizacji lub zmian w ICAP na rok 2024? Czy zostały rozpoznane jakieś nowe wzory i czy są jakieś znaczące zmiany, o których powinni wiedzieć klinicyści?

Na poziomie eksperckim (expert level) w drzewie klasyfikacyjnym zostaną wprowadzone dwie zmiany. Po pierwsze, wzór AC-2, jądrowy gęsty drobnoziarnisty, zostanie podzielony na AC-2 i AC-30. W przeciwieństwie do AC-2, wzór AC-30, drobnoziarnisty ze strefą mitotyczną (nuclear fine speckled pattern with mitotic plate), nie jest związany z reaktywnością DFS70 i nie wskazuje na brak układowej choroby tkanki łącznej u pacjenta. Po drugie, wzór AC-4, jądrowy drobnoziarnisty, zostanie podzielony na AC-4 i AC-31. Wzór AC-31 (nuclear myriad discrete speckled pattern), jest silnie związany z reaktywnością na SSA/Ro60, podczas gdy w przypadku wzoru AC-4 można zidentyfikować wiele antygenów.

Górny poziom drzewa klasyfikacyjnego zostanie ponadto rozszerzony o ramkę AC-XX, zawierającą przykładowe obrazy wzorów, które nie zostały jednoznacznie zdefiniowane.

Dla klinicystów najważniejszym narzędziem jest wydana w 2023 roku aplikacja na urządzenia mobilne. Zawiera ona praktycznie wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej, w tym większość informacji o klinicznym znaczeniu różnych wzorów. Aplikację można pobrać za darmo. Aby uzyskać do niej dostęp, wymagana jest jedynie rejestracja na stronie ICAP.

Jak nowo rozpoznane wzory świeceń przyczyniają się do usprawnienia diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych i jakie mają one implikacje kliniczne?

Jak wspomniałem, nowo dodane wzory są na poziomie eksperckim, a większość laboratoriów będzie raportować wzory na poziomie kompetentnym (competent level). W przypadku zaobserwowania tych wzorów schemat diagnostyczny przewiduje wykonanie dalszych testów na obecność najbardziej powszechnych przeciwciał anty-ENA, w tym zarówno DFS70, jak i SSA/Ro60. W związku z tym wpływ tej aktualizacji na codzienną praktykę kliniczną będzie ograniczony. W szczególności wniosek, że wzór AC-2, jądrowy gęsty drobnoziarnisty, może wykluczać występowanie układowej choroby tkanki łącznej u pacjenta, jest słuszny tylko wtedy, gdy surowica wykazuje monospecyficzną reaktywność na anty-DFS70.

Patrząc w przyszłość, jakie zmiany i inicjatywy przewiduje Pan w dziedzinie wykrywania i klasyfikacji autoprzeciwciał, szczególnie w kontekście testów immunofluorescencji pośredniej z wykorzystaniem komórek HEp-2 i ich roli w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych?

Sądzę, że inicjatywa ICAP nabierze rozpędu na skalę globalną, a strona internetowa doczeka się kolejnych oficjalnych tłumaczeń. Trwają również prace nad stworzeniem modułów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, które pozwolą im pogłębić wiedzę niezbędną do prawidłowego rozpoznawania i interpretacji wzorów świeceń.

Myślę też, że sztuczna inteligencja w połączeniu ze wspomaganymi komputerowo mikroskopami zrewolucjonizuje rozpoznawanie wzorców dzięki uczeniu maszynowemu, a także udoskonali interpretację kliniczną wzorców z uwzględnieniem wyników specyficznych testów antygenowych oraz manifestacji klinicznych pacjenta.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Karol Lakwa

ICAP 2024: Updates in ANA HEp-2 IFA diagnostics

 

Interview with Dr Jan Damoiseaux, medical immunologist from Central Diagnostic Laboratory in Maastricht University Medical Center, member of executive board of ICAP, president of The European Autoimmunity Standardisation Initiative (EASI).

 

What is the primary role of the International Consensus on Antinuclear Antibody Patterns (ICAP) in the context of autoimmune disease diagnosis and the interpretation of HEp-2 IFA patterns?

ICAP is an initiative to harmonize definitions and nomenclature of HEp-2 IFA patterns. Although ICAP started only 10 years ago, the initiative has been embraced worldwide in the medical community and, as such, has improved communication and prevented misunderstanding in test-result interpretation.

As an expert in HEp-2 IFA patterns, could you provide insights into any updates or changes in ICAP for the year 2024? Have any new patterns been recognized, and are there any significant alterations that clinicians should be aware of?

There are two changes at the expert level in the classification tree. First, AC-2, the nuclear dense fine speckled pattern, will be split into AC-2 and AC-30. In contrast to AC-2, the AC-30 pattern, fine speckled with mitotic plate, is not related with reactivity to DFS70 and does not indicate absence of systemic autoimmune rheumatic disease in the patient. Second, AC-4, the nuclear fine speckled pattern, will be split into AC-4 and AC-31. The AC-31 pattern, the nuclear myriad discrete speckled pattern, is strongly associated with reactivity to SSA/Ro60, while in case of the AC-4 pattern multiple antigens can be identified.

In addition, the upper level of the classification tree will be extended with a box AC-XX, including example images of patterns that have not been clearly defined.

For clinicians the most important tool, i.e. the app for mobile devices, has been released in 2023. The app contains basically all information as available on the website, for most information on clinical relevance of the different patterns. This app can be downloaded for free, only registration on the ICAP website is required in order to gain access to the app.

How do the newly recognized patterns contribute to the refinement of autoimmune disease diagnosis, and what clinical implications do they carry?

As mentioned, the newly added patterns are for the expert level. Most laboratories will report patterns on the competent level and if such patterns are observed, the laboratory algorithm will result in further testing for the most common anti-ENA antibodies including both DFS70 and SSA/Ro60. Therefore, the impact of this update will be limited in daily clinical practice. In particular the conclusion that AC-2, the nuclear dense fine speckled pattern, may exclude the presence of a systemic autoimmune rheumatic disease in the patient only holds if the serum reveals monospecific anti-DFS70 reactivity.

Looking forward, what future developments or initiatives do you foresee in the field of autoantibody detection and classification, particularly regarding HEp-2 IFA testing and its role in autoimmune disease diagnosis?

I expect that the ICAP initiative will be further expanded worldwide with more official translations of the website. In addition, several educational modules are in preparation to enable both laboratory people as well as clinicians to deepen their knowledge on pattern recognition and interpretation.

Finally, artificial intelligence will improve the pattern recognition via machine learning by computer assisted microscopes and also the clinical interpretation of the patterns, in combination with the results of the antigen-specific follow-up tests, in the context of the clinical manifestations of the patient.

Thank you very much.

Interviewer: Karol Lakwa

Lakwa

Karol Lakwa

Kierownik Działu Sprzedaży

502 181 177

k.lakwa@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów