Czego szukasz?

Filtrowanie

Co zmieniło się w kryteriach klasyfikacyjnych zespołu antyfosfolipidowego (APS)?

03 kwietnia, 2024
Anna Kołtyś
Nowe rekomendacje w diagnostyce APS

Uwaga! Najważniejszą zmianą dotyczącą diagnostyki laboratoryjnej APS jest wskazanie metody ELISA jako rekomendowanej do badania przeciwciał antykardiolipinowych oraz postulowane jest NIESTOSOWANIE innych metod detekcji (np. chemiluminescencja, cytometria przepływowa itp.).

 

Zespół antyfosfolipidowy (ang. anti-phospholipid syndrome, APS) to układowa choroba autoimmunizacyjna, która charakteryzuje się występowaniem epizodów zakrzepowo-zatorowych i powikłań położniczych u kobiet. APS jest ściśle związany z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych (ang. anti-phospholipid antibodies, aPLs). Przyczyny występowania zespołu antyfosfolipidowego pozostają nieznane. W patogenezie uwzględniania jest rola autoprzeciwciał, które w toku choroby występują we krwi chorego, tj.:

 • antykoagulant toczniowy (ang. lupus anticoagulant, LA)
 • przeciwciała antykardiolipinowe (ang. anti-cardiolipin antibodies, aCL)
 • przeciwciała przeciwko β2-glikoproteinie 1 (ang. anti-β2-glycoprotein 1 antibodies, anty- β2GP1)

Kryteria klasyfikacyjne APS z 2006 roku

Dotychczas obowiązywały kryteria klasyfikacyjne opublikowane w 2006 roku, zgodnie z którymi rozpoznanie APS wymagało stwierdzenia obecności jednego kryterium klinicznego (zakrzepica żylna, tętnicza lub drobnych naczyń, niepowodzenia położnicze u kobiet) i spełnienia co najmniej jednego kryterium laboratoryjnego (obecność antykoagulantu tocznia i/lub obecności w umiarkowanym lub wysokim mianie przeciwciał antykardiolipinowych i/lub przeciwciał przeciwko β2-glikoproteinie 1 w klasie IgG lub IgM). Dodatni wynik na obecność przeciwciał antyfosfolipidowych należało potwierdzić po co najmniej 12 tygodniach. Kryteria te nie mogły być zastosowane u pacjentów, u których objawy pojawiły się w okresie krótszym niż 12 tygodni lub dłuższym niż 5 lat od czasu wykrycia obecności aPLs.

Według ekspertów kryteria z 2006 roku nie uwzględniały wielu aspektów klinicznych i laboratoryjnych, które identyfikuje się u chorych na APS. Po wielu latach, w 2023 roku, opublikowane zostały nowe kryteria klasyfikacyjne APS opracowane przez zespół ekspertów ACR (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne) i EULAR (Europejska Liga Przeciwreumatyczna). Kryteria te w wielu punktach różnią się od wcześniej obowiązujących.

Co nowego w kryteriach klasyfikacyjnych APS (ACR/EULAR 2023)?

 1. Wprowadzenie kryteriów wyjściowych
 2. Skrócenie czasu, jaki może upłynąć między objawem/kryterium klinicznym a stwierdzeniem obecności aPLs (z 5 do 3 lat)
 3. Podział objawów klinicznych i kryteriów laboratoryjnych na 8 domen (przypisano im wagę punktową)
 4. Rozszerzenie listy objawów klinicznych
 5. Określenie metody badania aPLs (ELISA)

Nowością w rekomendacjach z 2023 roku jest wprowadzenie kryteriów wyjściowych, które muszą zostać spełnione, by można było dalej klasyfikować chorego w kierunku APS. Wymagają one udokumentowania co najmniej jednego kryterium klinicznego i stwierdzenia w ciągu maksymalnie 3 lat od tego momentu dodatniego wyniku badania na obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (antykoagulant tocznia, umiarkowane/wysokie miano przeciwciał antykardiolipinowych lub przeciwko β2-glikoproteinie 1 klasy IgG lub IgM).

W przypadku spełnienia kryterium wyjściowego należy wziąć pod uwagę kryteria dodatkowe, a ich spełnienie jest punktowane – każde z nich ma zakres punktacji od 1 do 7. Wśród domen należy uwzględnić tylko ten objaw/wynik, który ma przypisaną najwyższą liczbę punktów/wagę.

W kryteriach klasyfikacyjnych z 2023 roku znacznie rozszerzono listę objawów klinicznych APS, które w poprzednich kryteriach nie były uwzględniane. Szczególnie dużą uwagę zwraca się na diagnostykę różnicową – należy upewnić się, że obserwowane objawy kliniczne (nieswoiste dla APS) nie są spowodowane występowaniem innej jednostki chorobowej. Wyróżnia się 6 domen klinicznych oraz 2 domeny laboratoryjne.

Kryteria laboratoryjne obejmują:

 • badanie antykoagulantu tocznia za pomocą czynnościowego testu krzepnięcia
 • badanie przeciwciał antykardiolipinowych i/lub przeciwciał przeciwko beta-2-glikoproteinie 1 metodą ELISA (wynik umiarkowanie/wysoko dodatni)

W kryteriach wskazano, że do oznaczania przeciwciał antyfosfolipidowych nie powinno się używać metod opartych o różne modyfikacje fazy stałej dla wiązania antygenu (mikrosfery, magnetyczne mikrocząstki) i innych metod detekcji (np. chemiluminescencja, flowcytometria itp.).

Pacjentów, którzy po spełnieniu kryteriów wyjściowych, uzyskali co najmniej po trzy punkty z domen klinicznych i laboratoryjnych, klasyfikuje się jako cierpiących na zespół antyfosfolipidowy.

Aktualne kryteria klasyfikacyjne wykazują aż 99-procentową swoistość i 84-procentową czułość!

Oferta Euroimmun – diagnostyka APS

Firma Euroimmun oferuje wysokoczułe i wysokoswoiste ilościowe testy do oznaczania przeciwciał antyfosfolipidowych zgodnie z obowiązującymi kryteriami klasyfikacyjnymi APS. Metodą zalecaną do wykrywania przeciwciał antyfosfolipidowych jest ELISA. EUROIMMUN ma w swojej ofercie testy ELISA do ilościowego oznaczania autoprzeciwciał przeciwko kardiolipinie, β2-glikoproteinie 1 i fosfatydyloserynie. Klasy immunoglobulin IgA, IgG i IgM można oznaczać oddzielnie lub jednocześnie (IgAGM).

Testy EUROIMMUN ELISA do wykrywania przeciwciał antykardiolipinowych i anty-β2GP1 wykazują bardzo wysoką swoistość w badaniach klinicznych. Surowice od pacjentów zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby lub parwowirusem B19 oraz surowice od zdrowych dawców krwi wykazały tylko 0–2% pozytywnych wyników, podczas gdy w badaniach z użyciem testów innych producentów uzyskano wartości 12–50%.

Testy EUROIMMUN do diagnostyki APS

Należy zawsze mieć na uwadze, że oznaczanie przeciwciał antyfosfolipidowych powinno być przeprowadzane wyłącznie u pacjentów z klinicznymi objawami zespołu antyfosfolipidowego. Wynika to z faktu, że aPLs mogą niekiedy występować w przebiegu różnych infekcji, a także innych chorób, w tym autoimmunizacyjnych. Obecność aPLs może być także indukowana przez leki i doustne środki antykoncepcyjne. Mogą być one również wykrywane u osób zdrowych (2–5% osób w średnim wieku, 1–10% kobiet w ciąży i nawet do 50% osób powyżej 70. r.ż.), natomiast antykoagulant tocznia (LA) stwierdza się zaledwie u 1% osób zdrowych.

Piśmiennictwo

 1. Barbhaiya M., Zuily S., Naden R. et al., 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria, Ann. Rheum. Dis. 2023; 82: 1258–1270, doi: 10.1136/ard-2023-224609.
 2. Musiał J., New classification criteria for antiphospholipid syndrome – 2023, J Transf Med 2023; 16 (3): 103–109, DOI: 10.5603/jtm.97795.
 3. Zimmermann-Gorska I., Reumatologia – postępy 2022/20223, Med. Praktyczna 2023; 10: 50–59.
 4. Miyakis S., Lockshin M.D., Atsumi T. et al., International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS), J. Thromb. Haemost. 2006; 4: 295–306.
 5. Zimmermann-Gorska I., Musiał J., Skrzypczak J., Goncerz G., Zespół antyfosfolipidowy, https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.16.4 [data dostępu: 12.03.2024].
 6. Brożek P., Zespół antyfosfolipidowy, https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/choroby/161361,zespol-antyfosfolipidowy [data dostępu: 12.03.2024].
 7. Klimczak-Filippowicz M., APS niejedno ma imię, https://www.euroimmun.pl/aps-niejedno-imie/ [data dostępu: 12.03.2024].
 8. Fischer K., Zespół antyfosfolipidowy – definicja, https://www.mp.pl/reumatologia/artykuly-przegladowe/200018,zespol-antyfosfolipidowy-definicja-i-wskazania-do-oznaczania-przeciwcial-antyfosfolipidowych [data dostępu: 12.03.2024].
Anna Koltys

Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Autoimmunologii

514 892 472

a.koltys@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów