Czego szukasz?

Filtrowanie

Badania w kierunku nadwrażliwości pokarmowych – jak to się robi w Brazylii?

24 października, 2018
Małgorzata Klimczak-Filippowicz
Gustavo Janaudis

Wybierz język:

  • Polski
  • English

Wywiad z Gustavem Janaudisem, Dyrektorem Zarządzającym EUROIMMUN Brasil.

 

Testy w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych są bardzo popularne w Brazylii. Jaka jest przyczyna tak dużego sukcesu tego typu badań w Twoim kraju?

Zdecydowaliśmy się wkroczyć z tym produktem na nowy dla nas rynek – do przychodni medycznych i gabinetów dietetycznych. Technika wykonania testów w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych jest dosyć prosta, a my zapewniamy naszym klientom serwis oraz szkolenia na wysokim poziomie. Dzięki temu testy stają się dostępne dla coraz szerszej grupy pracowników służby zdrowia. Jednocześnie cały czas współpracujemy z prywatnymi laboratoriami.

Czy dietetycy znają temat nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych, czy jest to dla nich temat zupełnie nowy?

Są zaznajomieni z tym tematem, ale dotychczasowe rozwiązania były ograniczone i nie zapewniały kompleksowej analizy. Dzięki naszemu testowi dietetycy mają możliwość przebadania reakcji organizmu na 216 produktów spożywczych i dodatków do żywności. Tak szerokie spektrum badanych produktów pomaga bardziej precyzyjnie komponować zbilansowaną dietę. A to prowadzi do lepszych i szybszych rezultatów – zarówno w kontrolowaniu masy ciała, osiąganiu lepszych wyników sportowych, jak i w leczeniu określonych objawów, a w konsekwencji do poprawy jakości życia.

Z jakiego powodu pacjenci decydują się na wykonanie badania w kierunku nadwrażliwości pokarmowych?

Głównym powodem jest zdrowie jelit. Większość pacjentów po wprowadzeniu diety eliminacyjnej opartej na wynikach testów w kierunku nadwrażliwości pokarmowych zgłasza poprawę, jeśli chodzi o bóle brzucha, wzdęcia i inne dolegliwości jelitowe. Interesujące jest to, że skorygowana w oparciu o wyniki testu w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych dieta pomaga wyciszyć przewlekłe procesy zapalne, zwiększa wchłanianie składników odżywczych, a to przekłada się na ogólną poprawę samopoczucia.

Drugim częstym powodem wykonania testu jest potrzeba kontroli masy ciała. Znamy kilka przypadków szybszej utraty tkanki tłuszczowej i przyrostu masy mięśniowej dzięki diecie opartej na wynikach testu IgG.

Nieco rzadziej zgłaszanym problemem są bóle głowy i migreny, ale tu również, po wdrożeniu odpowiedniej diety, obserwuje się znaczną poprawę.

Mieliśmy też parę, która przez lata starała się o dziecko. W końcu pacjenci ci zdecydowali się wykonać badania w kierunku chorób jelit. Po trzech miesiącach od wykonania testu w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych i wdrożenia odpowiedniej diety eliminacyjnej udało im się zajść w ciążę. Pacjenci wspominali o różnych sposobach leczenia i kilku poronieniach, a sukces związany z zajściem w ciążę (i porodem) wiążą ze zmianą diety. Nie był to oczywiście główny powód, lecz ważne jest szczęśliwe zakończenie.

Na podstawie Twojego doświadczenia – które zalety testów w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych są najważniejsze dla pacjentów?

Zdecydowanie najważniejsza jest poprawa ogólnego samopoczucia. Większość pacjentów zaobserwowała wyraźne zmniejszenie się lub ustąpienie objawów po zmianie diety na tę opracowaną na podstawie wyników testu w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych. Gdy rezultaty stosowanej diety są zauważalne w krótkim czasie po jej wprowadzeniu, pacjent jest bardziej zdyscyplinowany w przestrzeganiu odpowiednich nawyków żywieniowych i docenia wartość wykonanego badania.

A co jest najważniejsze dla profesjonalistów, czyli osób, które zlecają te badania swoim pacjentom – lekarzy, diagnostów czy dietetyków?

Dla nich najważniejsze jest posiadanie kompleksowego testu diagnostycznego, który wspomaga podjęcie decyzji o wprowadzeniu bardziej dopasowanej diety, i możliwość szybkiego otrzymania wyników. Testy w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych są wszechstronne, łatwe w wykonaniu i zapewniają wyniki w ciągu 24 godzin.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Food sensitivity tests – how do they do it in Brazil?

 

Interview with Gustavo Janaudis, Managing Director of EUROIMMUN Brasil.

 

Food sensitivity tests are very popular in Brazil. What is the reason of the big success of food sensitivity testing in this country?

We´ve resolved to introduce the product to a market that was new for us: medical clinics and dieticians’ offices. The technique of performing EUROIMMUN food sensitivity tests is quite simple and we provide high-level services and training, making the test more accessible for a growing group of healthcare professionals. At the same time, we maintain our cooperation with private labs.

Are dieticians familiar with IgG food sensitivity, or is this a new topic for them?

They have knowledge of the subject, but previous solutions were limited and couldn´t provide for a comprehensive analysis. With our test, dieticians may hold tests for 216 food products and additives. This broad range of tested products helps compose a more precise and balanced diet, which in turn leads to better and faster results, either in weight control, improved sports performance or treatment of specific symptoms. This is finally reflected in improved quality of life.

What are the reasons for patients’ taking food sensitivity tests?

Intestinal health is the main condition. Most patients report improvement in abdominal pain, tympanites and other intestinal complaints after introducing an elimination diet based on food sensitivity test results. Interestingly, a diet modified according to food sensitivity test result helps soothe chronic inflammation and improves nutrient absorption, which leads to overall improvement of the quality of the patient’s well-being.

Weight control is also another frequent motive. We have evidence of several cases of fat loss and muscle mass gain accelerated by the IgG test-guided diet.

Headaches and migraines are not so frequently reported, but in these cases, too, introduction of a relevant diet brings a significant improvement.

There was also a couple of patients who tries to get pregnant for years. Finally, they decided to get tested for intestinal disorders. Three months after performing food sensitivity test and introducing the relevant elimination diet, they were with child. The patients described various methods of treatment they took and several miscarriages and they associated the successful conception and the child’s birth with the changed diet. Obviously, this was not the main reason, but the happy ending is what matters.

Based on your experience – which are the most important advantages of food sensitivity test for patients?

Absolutely, improvement of the overall well-being is the prime factor. Most patients were able to clearly identify symptoms reduction or resolution after introducing the diet based on food sensitivity test results. If the results of the new diet are perceptible shortly after it is applied, the patient is more disciplined in the relevant eating habits. They also appreciate the test they have taken.

And what is the most important for professionals: physicians, diagnosticians, dieticians who refer their patients for such tests?

For professionals, the most important thing is that they have a comprehensive diagnostic test which helps them make decisions concerning introduction of a better adapted diet and to obtain test results fast. EUROIMMUN food sensitivity tests are versatile, easy to perform and their results are available within 24 hours.

Thank you.

Interviewer: Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu

504 157 200

m.klimczak@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 





    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów