Czego szukasz?

Filtrowanie

Badania w kierunku nadwrażliwości pokarmowych – jak to się robi w Hiszpanii?

31 października, 2018
Małgorzata Nieżychowska

Wybierz język:

  • Polski
  • English

Wywiad z Juanem Carlosem Lópezem Suárezem, Dyrektorem Marketingu EUROIMMUN Diagnostics España.

 

Testy w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych są bardzo popularne w Hiszpanii. Jaka jest przyczyna tak dużego sukcesu tego typu badań w Twoim kraju?

Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie sprzedaży tych testów, ponieważ dostrzegliśmy ich zalety. Po pierwsze, testy w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych są przeznaczone dla prywatnych firm, co oznacza, że transakcji można dokonać szybko i nie ma potrzeby uczestniczenia w procedurze przetargowej. Po drugie, laboratoria prywatne są mocno scentralizowane – odwiedzając 20–40 laboratoriów, można dotrzeć niemal do 100% placówek działających na rynku.

Czy dietetycy znają temat nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych, czy jest to dla nich temat zupełnie nowy?

Są dobrze zaznajomieni z tym tematem i stanowią grupę, od której wpływa największa liczba zleceń. Ponadto cały czas prowadzone są dyskusje o tym, czy należy monitorować pacjentów badanych w kierunku nadwrażliwości pokarmowych. W przypadku klientów centrów medycyny estetycznej wystarczy jednokrotne przeprowadzenie testu, natomiast dietetycy starają się monitorować pacjentów – pacjent musi udać się do laboratorium i wykonać ten test dwa lub trzy razy w roku. W ten sposób dietetycy próbują modyfikować odpowiedź immunologiczną, dlatego też sądzę, że jest to najważniejsza grupa klientów.

Dlaczego klienci wybierają testy w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych firmy EUROIMMUN?

Po pierwsze: jakość. Niektórzy klienci nie ufają technologii, z której aktualnie korzystają, i chcą ją zmienić. W tym przypadku nasz test stanowi znaczącą odmianę – jest to stabilna technologia wysokiej jakości. Po drugie: automatyzacja. Klienci mają problem z wykonaniem wielu badań, a część firm, choć ma doświadczenie w danej linii produktów, nie oferuje automatyzacji. EUROIMMUN rozwiązuje i ten problem.

Z jakiego powodu pacjenci decydują się na wykonanie badania w kierunku nadwrażliwości pokarmowych?

Jeśli chodzi o samych pacjentów, to musimy pamiętać, że jest wiele chorób, których etiologii nie znamy. Z tego powodu jest również wielu pacjentów z różnymi dolegliwościami, których nikt nie potrafi zdiagnozować, np. ból brzucha po jedzeniu, codzienne bóle głowy. Nadwrażliwości pokarmowe są potencjalnym źródłem tych dolegliwości.

Na podstawie Twojego doświadczenia – które zalety testów w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych są najważniejsze dla pacjentów?

Prawdopodobnie jakość, ponieważ jeśli w przypadku innych testów pacjenci wykonują badanie wielokrotnie i za każdym razem otrzymują inny wynik, mogą być zdezorientowani. Na przykład: jednego dnia w teście wychodzi nietolerancja szpinaku, kiedy indziej pomidora, a za kolejnym razem ziemniaka. Klienci potrzebują wysokiej jakości testów, dających wiarygodne i powtarzalne wyniki.

A co jest najważniejsze dla profesjonalistów, czyli osób, które zlecają te badania swoim pacjentom – lekarzy, diagnostów czy dietetyków?

Rozmawiając z klientami o zaletach naszych testów, skupiamy się na sposobie opłaszczania antygenu. Musimy pamiętać, że w technologiach innych niż blot opłaszczanie antygenu odbywa się w tych samych warunkach. W przypadku testów EUROIMMUN w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych badane produkty umieszczone są na wysokiej jakości membranach dostosowanych do specyfiki poszczególnych produktów. Stanowi to gwarancję wiarygodności otrzymanych wyników.
Bardzo ważne jest, aby używać nazwy EUROIMMUN, bo temat nadwrażliwości pokarmowych nie jest do końca akceptowany przez środowisko naukowe. A nazwa EUROIMMUN czyni go bardziej poważnym – pracujemy w poważny sposób i prowadzimy badania naukowe. Nikt nie jest pewien, czy temat może być brany na serio, ale jestem pewien, że część tego zagadnienia jest bardzo prawdziwa. Musimy szukać sposobów na zwalczanie tych chorób i pracować.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Małgorzata Nieżychowska

Food sensitivity tests – how do they do it in Spain?

 

Interview with Juan Carlos López Suárez, Marketing Director of EUROIMMUN Diagnostics España.

 

Food sensitivity tests are very popular in Spain. What is the reason of the big success of food sensitivity testing in this country?

We decided to start marketing these tests, because we perceived the benefits they bring. One is that this product is meant for private business and it means that the transactions could be quick and there is no need to take part tender procedures. And secondly, private business is quite centralised – by visiting 20-40 labs you can reach 100% of the units on the market.

Are dieticians familiar with IgG food sensitivity, or is this a new topic for them?

They know a lot about the subject. This group is the source of the highest number of referrals. Further, there is an on-going discussion whether patients tested for food sensitivity should be monitored or not. In the case of clients of aesthetic medicine centres a single test suffices, while dieticians try to monitor their patients – a patient should go to a lab and have the test performed twice or three times in a year. This is how dieticians strive to modify the immunological response, so in my opinion this is the most important customer group.

Why do customers choose EUROIMMUN food sensitivity tests among all food allergy tests available on the market?

Firstly, quality. Some customers do not trust the technology they are currently using and they want to change it. In such case EUROIMMUN food sensitivity tests make a significant difference – this high-quality technology is very stable. And the second thing is automation. Customers have problems managing many samples, and many companies, although experienced in a product line, cannot offer automation. EUROIMMUN may solve this problem, too.

What are the reasons for patients’ taking food sensitivity tests?

With respect to patients themselves, we must remember that aetiology of many diseases remains unclear. This is why there are many patients who have variable symptoms: abdominal pain after eating, everyday headaches, but no-one can diagnose the underlying problem. Food sensitivity may be the reason for such complaints.

Based on your experience – which advantages of EUROIMMUN food sensitivity tests are the most important for patients?

Probably the quality, because with other tests patients are tested several times and each result is different, which may be very confusing. For example one day the test shows spinach intolerance, another day tomato intolerance and then at certain point it is potato. Customers need a high-quality product to provide reproducible and reliable results.

And what is the most important for professionals: physicians, diagnosticians, dieticians who refer their patients for such tests?

When speaking to customers about our product’s strengths, we focus on the method of antigen coating. Let us not forget that all other technologies beside Blot use the same conditions for the coating. With food sensitivity tests, the tested products are placed on high-quality membranes adapted to specific chemical features of particular food extracts. This guarantees reliability of the obtained results.

It is very important to use the name EUROIMMUN as subject of food sensitivity is not really acknowledged by the scientific community. And the name of EUROIMMUN makes it more serious – we work in the serious way and hold serious research. We should be able to distinguish among real food sensitivity and other intrusive pseudosciences. We have to find ways to fight this diseases and keep on working.

Thank you.

Interviewer: Małgorzata Nieżychowska

Nieżychowska

Małgorzata Nieżychowska

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Nietolerancji Pokarmowych

533 734 756

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów