Czego szukasz?

Filtrowanie

Kobiety i schorzenia autoimmunizacyjne tarczycy

09 kwietnia, 2018
Małgorzata Kozłowska

Zwiększona predyspozycja płci żeńskiej do schorzeń autoimmunizacyjnych jest zjawiskiem powszechnie znanym. Według danych opublikowanych przez National Institutes of Health Autoimmune Diseases Coordinating Committee blisko 5% populacji krajów zachodnich dotykają schorzenia autoimmunizacyjne, a niemalże 80% pacjentów stanowią kobiety.

Autoimmunizacyjne choroby tarczycy (ang. autoimmune thyroid diseases, AITD) są najbardziej rozpowszechnionymi narządowymi chorobami autoimmunizacyjnymi. Pojęcie AITD obejmuje dwie jednostki chorobowe: chorobę Hashimoto oraz chorobę Gravesa-Basedowa, w przebiegu których obserwuje się nadmierną reaktywność limfocytów B i T oraz produkcję specyficznych autoprzeciwciał. W konsekwencji dochodzi do niedoczynności (choroba Hashimoto) lub nadczynności (choroba Gravesa-Basedowa) tarczycy. Częstość pojawiania się autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy z niedoczynnością u kobiet wynosi 350 przypadków na 100 tys. osób rocznie, u mężczyzn 80 przypadków na 100 tys. osób rocznie, natomiast z nadczynnością tarczycy – u kobiet 80 przypadków na 100 tys. osób rocznie, a u mężczyzn 8 przypadków na 100 tys. osób rocznie. Znaczące dysproporcje w występowaniu tych schorzeń u obu płci nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. Istnieje wiele czynników mogących tłumaczyć to zjawisko, a jednym nich jest wpływ hormonów płciowych na funkcjonowanie układu immunologicznego.

Dymorfizm płciowy układu immunologicznego

Liczne badania wskazują na duże zróżnicowanie płciowe układu immunologicznego. U kobiet stwierdza się wyższą liczbę limfocytów CD4+ i wyższy stosunek komórek CD4+ do CD8+ oraz preferencję do odpowiedzi immunologicznej humoralnej, zależnej od komórek Th2, która związana jest z bardzo dużą produkcją przeciwciał. U mężczyzn natomiast istotnie wyższa jest aktywność komórek NK i zauważa się wyraźną preferencję do odpowiedzi komórkowej, zależnej od komórek Th1, co wiąże się z przeważającą reakcją cytotoksyczną.

Wpływ sterydów płciowych na układ immunologiczny

Zróżnicowanie płciowe układu immunologicznego może być wywołane bezpośrednim działaniem hormonów płciowych na komórki immunokompetentne. Istnieje wzajemna zależność pomiędzy sterydami płciowymi i limfocytami. Receptory androgenowe znajdują się m.in. w limfocytach B i T oraz w makrofagach, z kolei receptory estrogenowe obecne są w limfocytach B i T, komórkach dendrytycznych, makrofagach, neutrofilach, komórkach macierzystych grasicy oraz w komórkach szpiku kostnego. Działanie hormonów estrogenowych na elementy układu immunologicznego jest wielokierunkowe. Estrogeny wpływają stymulująco na produkcję przeciwciał i autoprzeciwciał przez komórki B. Dowodem na to są wyższe poziomy zarówno IgM, jak i IgG u kobiet niż u mężczyzn. Stan ten obserwuje się u kobiet po rozpoczęciu dojrzewania płciowego, a zanika on po menopauzie, co wyraźnie sugeruje bezpośredni wpływ hormonów płciowych. Działanie hormonów płciowych (estrogenów i androgenów) nie wyjaśnia jednak zwiększającej się wraz z wiekiem częstotliwości występowania autoimmunizacyjnych chorób tarczycy, jak również przewagi zachorowań na te schorzenia u kobiet, obserwowanej przed dojrzewaniem oraz po menopauzie. W tych okresach wpływ estrogenów jest znikomy, zatem wnioskować można, że w patogenezie zwiększonej podatności kobiet na AITD mogą brać udział również inne czynniki, w tym genetyczne, które zależne są od obecności chromosomu płciowego X.

Zwiększona podatność kobiet na AITD a czynniki genetyczne

Na chromosomie X zlokalizowane są geny, które odgrywają kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej. Należą do nich m.in.: gen receptora IL-2 (IL2RG), gen dla ligandu CD40 (CD40L) czy gen Foxp3. Uszkodzenie tych genów skutkuje związanymi z płcią zaburzeniami układu immunologicznego, co tłumaczy ich zaangażowanie w regulację odpowiedzi immunologicznej.

We wczesnym okresie rozwoju płodowego u płci żeńskiej jeden z chromosomów X ulega posttranskrypcyjnemu wyciszeniu (inaktywacji), co służyć ma zrównoważeniu dawki genów pomiędzy osobnikami płci żeńskiej i męskiej. Podczas losowej inaktywacji genów powinno dochodzić do zrównoważonego wyciszenia materiału genetycznego z każdego chromosomu X w stosunku 50% do 50%. Jedną z teorii mających tłumaczyć zwiększoną zapadalność na AITD u kobiet jest zjawisko ukierunkowanej (nierównomiernej) inaktywacji chromosomów X (ang. skewed X chromosome inactivation). Zjawisko to polega na tym, że zamiast oczekiwanej losowej inaktywacji chromosomów X pochodzenia matczynego i ojcowskiego, jeden z chromosomów jest inaktywowany częściej. W skrajnych przypadkach ukierunkowana inaktywacja może osiągać stosunek przekraczający 90% do 10%. W konsekwencji tego istnieje ryzyko, że inne antygeny będą prezentowane w grasicy, a inne w komórkach obwodowych układu odpornościowego. Może to skutkować nieprawidłową identyfikacją antygenów własnych i obcych, co z kolei może prowadzić do rozwoju procesu autoimmunizacyjnego. Potwierdzeniem tej teorii jest częstsze występowanie u kobiet cierpiących na autoimmunizacyjne choroby tarczycy oraz u żeńskich par bliźniąt zjawiska ukierunkowanej inaktywacji chromosomu X.

Ciąża a ryzyko rozwoju chorób autoimmunizacyjnych tarczycy

Poza obecnością innego zestawu chromosomów u płci żeńskiej i męskiej oraz związanymi z tym konsekwencjami hormonalno-immunologicznymi, jako istotną różnicę między płciami należy wskazać ciążę. Podczas ciąży obserwuje się transport komórek płodowych do krążenia matki, jak również komórek matki do płodu. W prawidłowo przebiegających ciążach po 36. tygodniu 100% kobiet ciężarnych posiada w swoim krążeniu komórki pochodzenia płodowego. Po porodzie w przeciągu kilku godzin dochodzi do gwałtownego spadku ilości płodowego DNA w osoczu matki, jednakże komórki płodowe mogą być wykrywane w jej organizmie jeszcze przez kilka lat. Zjawisko to nazywa się mikrochimeryzmem płodowym. Płodowe komórki progenitorowe mogą przedostawać się do tkanek matczynych i indukować odpowiedź immunologiczną, co prowadzić może do rozwoju procesu autoimmunizacyjnego. U kobiet chorujących na chorobę Hashimoto i Gravesa-Basedowa znacznie częściej stwierdza się w tkance tarczycowej obecność mikrochimeryzmu płodowego.

Diagnostyka autoimmunizacyjnych chorób tarczycy

Identyfikacja autoprzeciwciał w surowicy pacjenta stanowi bardzo ważne kryterium diagnostyczne autoimmunizacyjnych chorób tarczycy. Choroba Hashimoto jest chorobą zapalną tarczycy i najczęstszą przyczyną jej niedoczynności. Kluczową rolę w rozwoju tej choroby odgrywają zaburzenia odpowiedzi immunologicznej. W przebiegu choroby Hashimoto stwierdza się obecność przeciwciał przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO) oraz tyreoglobulinie (anty-TG). Co więcej, u ponad 90% pacjentów z obecnością przeciwciał anty-TPO i anty-TG obserwuje się również przeciwciała blokujące receptor TSH (TRAb), jednakże ich udział w patogenezie nie jest jednoznaczny. Za rozwój procesu chorobowego w przypadku choroby Gravesa-Basedowa odpowiedzialne są przeciwciała blokujące receptor TSH (TRAb), które pobudzają komórki tarczycy i prowadzą do nadmiernej produkcji hormonów T3 i T4, co skutkuje nadczynnością tego gruczołu.

Podsumowanie

Różnice w częstotliwości występowania u obu płci autoimmunizacyjnych chorób tarczycy są bardzo duże. Przyczyn tego zjawiska może być wiele. Ustalenie czynników mających wpływ na zwiększoną zapadalność kobiet na choroby autoimmunizacyjne, w tym na AITD, oraz identyfikacja czynników chroniących mężczyzn przed rozwojem tych chorób potencjalnie otwiera nowe możliwości terapeutyczne. Obecnie kluczową rolę odgrywa jednak szybka i celna diagnostyka, która przyczynia się do postawienia trafnej diagnozy i wprowadzenia odpowiedniego leczenia.

Piśmiennictwo

  1. Kucharska A.M., Płeć i autoimmunizacyjne choroby tarczycy. Endokrynologia Pediatryczna 2014; 13 (2): 47.
  2. Ngo S.T., Steyn F.J., McCombe, Gender differences in autoimmune disease. Frontiers in Neuroendocrinology 2014; 35: 347–369.
  3. Fairweather D., Frisancho-Kiss S., Rose N., Sex differences in autoimmune disease from a pathological perspective. The American Journal of Pathology 2008; 173: 3.
  4. Rak J., Mikrochimeryzm, płeć i choroby autoimmunologiczne, Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych 2008; 1–2: 278–279.
Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów