Czego szukasz?

Filtrowanie

Jak to się robi we Włoszech? Automatyzacja pracy w laboratorium diagnostycznym

23 stycznia, 2020
Robert Mansfeld
Laboratorium we Wloszech - obrazek tytulowy wersja 2

Wybierz język:

  • Polski
  • English

We Włoszech laboratoria oczekują znacznie wyższego stopnia automatyzacji pracy w porównaniu z laboratoriami w Polsce. Dotyczy to również pracowni immunologicznych. Z tego względu włoskie laboratoria są idealnym miejscem do zbierania doświadczeń, nauki, poszukiwania rozwiązań i doskonalenia umiejętności w zakresie wsparcia laboratoriów przy projektach automatyzacji. We Włoszech z systemu ELO korzysta około 50 laboratoriów (11 instalacji systemu w 2018 r.). Jesienią 2019 r. przeprowadzono automatyzację kolejnej placówki na terenie Włoch – laboratorium diagnostycznego w szpitalu Brotzu (Azienda Ospedaliera Brotzu) w Cagliari na Sardynii, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć.

Jakie rozwiązania techniczne wybrało włoskie laboratorium?

W celu usprawnienia pracy w placówce zainstalowano system EUROLabOffice oraz urządzenia EUROPattern, Sprinter XL, EuroBlotOne oraz Analyzer I. Polsko-włoski zespół specjalistów przeprowadził instalację urządzeń i połączył EuroLabOffice z systemem laboratoryjnym przy pomocy protokołu ASTM.

EUROLabOffice (ELO) służy do koordynacji i integracji procesów przebiegających w pracowni immunologicznej. Zarządza urządzeniami laboratoryjnymi, konsoliduje wyniki badań otrzymane różnymi metodami i może być łatwo połączony z istniejącymi rozwiązaniami informatycznymi.

EUROPattern (EPa) to nowoczesny, wspierany komputerowo system mikroskopii immunofluorescencyjnej, który służy do automatycznego zapisu dużych serii wyników oraz elektronicznej oceny obrazów immunofluorescencyjnych. Umożliwia ocenę typów świecenia oraz różnicuje wyniki pozytywne, negatywne i graniczne. EPA wykrywa również wiele kombinacji różnych typów fluorescencji.

Sprinter XL jest zautomatyzowanym rozwiązaniem do przeprowadzania badań z użyciem testów immunofluorescencji pośredniej. Zapewnia w pełni automatyczny proces inkubacji testów: wykonanie rozcieńczeń, rozpipetowanie próbek, inkubację i płukanie szkiełek. Szybki proces płukania gwarantuje bardzo dobrą jakość świecenia, a podłączenie do ELO optymalizuje pracę, umożliwiając np. automatyczne generowanie listy roboczej.

EUROBlotOne z wbudowaną zintegrowaną kamerą służy do w pełni zautomatyzowanej inkubacji testów Immunoblot w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych, zakaźnych i alergii. Po zakończonej inkubacji i sfotografowaniu pasków obraz jest przesyłany do oceny do programu EUROLineScan, który umożliwia szczegółowy podgląd pojedynczych zainkubowanych pasków testowych oraz przegląd wszystkich wyników w danym protokole. Program ten może być połączony dwukierunkowo do LIS lub ELO.

Analyzer I zapewnia pełną automatyzację inkubacji testów ELISA. Zaletą urządzenia jest funkcja doładowywania surowic, płyt mikrotitracyjnych, odczynników oraz jednorazowych końcówek. Z kolei funkcja „walk-away” gwarantuje w pełni zautomatyzowany przebieg inkubacji od wprowadzenia surowic do odczytu. Własny procesor, niezależny od zewnętrznego systemu IT, gwarantuje stabilność całego systemu w razie awarii.

Jakie były cele wdrożenia i oczekiwania ze strony laboratorium?

Ze strony pracowników laboratorium diagnostycznego w szpitalu Brotzu największe oczekiwania związane były z automatycznym mikroskopem EUROPattern. Zainstalowany sprzęt został skonfigurowany tak, aby personel laboratorium, korzystając z elektronicznej archiwizacji danych (obrazów immunofluorescencji wraz z wynikami i danymi pacjentów), miał dostęp do historii wykonywanych badań (poprawa organizacji pracy w laboratorium i konsolidacja wyników dla każdego pacjenta). Bezpieczne przesyłanie danych przed i po analizie (zapewniające ochronę przed pomyłkami wynikającymi z ręcznego transferu danych) zminimalizuje ryzyko błędów, zapewni wyższą jakość i lepszą standaryzację wyników. Dzięki temu wydawanie wyników będzie odbywało się szybciej, ale bez szkody dla jakości świadczonych usług.

Co zyskaliśmy dla polskich klientów?

Pobyt w Cagliari pozwolił nam zdobyć dodatkowe doświadczenie i podpatrzeć u włoskich kolegów dobre praktyki wypracowane podczas licznych wdrożeń na terenie całych Włoch. Nasz zespół IT może przenieść na grunt polskich laboratoriów rozwiązania od lat z sukcesem testowane we Włoszech.

Nasz pobyt i praktyczne szkolenie we Włoszech było możliwe dzięki uprzejmości Fabio Valenti i Alessandro Sturaro. Serdecznie dziękujemy Adamo Manarello i pozostałym członkom zespołu za przekazaną wiedzę oraz miło i produktywnie spędzony czas, który dzięki doskonałemu włoskiemu espresso udało się maksymalnie wykorzystać i przyswoić jak najwięcej w tym krótkim czasie.

 

Automation in a diagnostic laboratory – how it is done in Italy

 

In Italy, laboratories expect a much higher degree of work automation compared to laboratories in Poland. This also applies to immunological laboratories. For this reason, Italian laboratories are an ideal place to gather experience, learn, search for solutions and improve skills in supporting laboratories in automation projects. In Italy, about 50 laboratories use the ELO system (11 system installations in 2018). In autumn 2019, another facility was automated in Italy – a diagnostic laboratory at the Brotzu hospital (Azienda Ospedaliera Brotzu) in Cagliari, Sardinia, in which we had the pleasure to participate.

What technical solutions did the Italian laboratory choose?

In order to improve work in the facility, the EUROLabOffice system and EUROPattern, Sprinter XL, EuroBlotOne and Analyzer I devices were installed. A Polish-Italian team of specialists installed the devices and connected EuroLabOffice with the laboratory system using the ASTM protocol.

EUROLabOffice (ELO) is used to coordinate and integrate processes in the immune laboratory. Manages laboratory devices, consolidates test results obtained by various methods and can be easily connected to existing IT solutions.

EUROPattern (EPa) is a modern, computer-supported immunofluorescent microscopy system that is used to automatically record large series of results and electronically evaluate immunofluorescent images. It enables the assessment of lighting types and differentiates positive, negative and borderline results. EPA also detects many combinations of different types of fluorescence.

Sprinter XL is an automated solution for conducting tests using indirect immunofluorescence tests. It provides a fully automatic test incubation process: dilution, pipetting of samples, incubation and washing of slides. The fast rinsing process guarantees very good lighting quality, and the connection to ELO optimizes work, enabling e.g. automatic generation of a work list.

EUROBlotOne with a built-in integrated camera is used for fully automated incubation of Immunoblot tests in the diagnosis of autoimmune diseases, infectious diseases and allergies. After the incubation and photographing of the strips, the image is sent for evaluation to EUROLineScan, which allows a detailed preview of individual incubated test strips and a review of all results in a given protocol. This program can be connected bidirectionally to LIS or ELO.

Analyzer I provides full automation of ELISA incubation. The advantage of the device is the function of reloading sera, microtiter plates, reagents and disposable tips. In turn, the „walk-away” function guarantees a fully automated incubation process from the introduction of reading sera. The own processor, independent of the external IT system, guarantees the stability of the entire system in the event of a failure.

What were the implementation goals and expectations from the laboratory?

On the part of the employees of the diagnostic laboratory at the Brotzu hospital, the greatest expectations were related to the EUROPattern automatic microscope. The installed equipment was configured so that laboratory staff, using electronic data archiving (immunofluorescence images along with patient results and data), had access to the history of performed tests (improvement of organization of work in the laboratory and consolidation of results for each patient). Secure data transfer before and after analysis (providing protection against errors resulting from manual data transfer) will minimize the risk of errors, ensure higher quality and better standardization of results. Thanks to that the results will be published faster, but without compromising the quality of services provided.

What have we gained for Polish clients?

The stay in Cagliari allowed us to gain additional experience and observe in Italian colleagues good practices developed during numerous implementations throughout Italy. Our IT team can transfer solutions successfully tested in Italy for years in Polish laboratories.

Our stay and practical training in Italy was possible thanks to the courtesy of Fabio Valenti and Alessandro Sturaro. We would like to thank Adamo Manarello and the other team members for the knowledge provided, as well as the nice and productive time spent, which, thanks to the perfect Italian espresso, was able to maximize and absorb as much as possible in this short time.

Mansfeld

Robert Mansfeld

Kierownik Działu Wdrożeń Systemów Informatycznych

516 183 219

r.mansfeld@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów