Czego szukasz?

Filtrowanie

Nasze rozwiązania są wyjątkowe, tak jak nasi klienci

Wywiad z Wolfgangiem Schlumbergerem

Wybierz język:

  • Polski
  • English

Wywiad z Doktorem Wolfgangiem Schlumbergerem, Dyrektorem Działu Diagnostyki Immunobiochemicznej i Wiceprezesem Zarządu EUROIMMUN AG.

Pracujesz dla firmy EUROIMMUN od wielu lat. Co Twoim zdaniem stanowi kamienie milowe w historii EUROIMMUN?

Pierwszym kamieniem milowym było oczywiście wynalezienie technologii BIOCHIP i TITERPLANE, które doprowadziły do powstania w 1987 r. firmy EUROIMMUN i zrewolucjonizowały diagnostykę immunofluorescencyjną. Podobnego przełomu doświadczamy w obecnej chwili – dzięki wprowadzeniu na rynek wspomaganej komputerowo mikroskopii fluorescencyjnej. Stworzony przez naszą firmę system EUROPattern umożliwia odczyt i interpretację wzoru immunofluorescencji komórek i tkanek w kilka sekund. Zautomatyzowana ocena pozwala znacząco zaoszczędzić czas, zapewnia również szybszą i bardziej ujednoliconą diagnostykę. W ciągu ostatnich 30 lat w firmie EUROIMMUN zidentyfikowaliśmy ogromną liczbę antygenów docelowych w autoimmunologii, a dzięki międzynarodowej współpracy jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek innowacyjne testy. Każdy z nich może być uznany za kamień milowy, ale ich omówienie znacząco wykroczyłoby poza ramy tego wywiadu. Przykładem mogą być przeciwciała anty-SLA/LP w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby, przeciwciała anty-NMDAR w autoimmunologicznym zapaleniu mózgu czy przeciwciała anty-PLA2R w nefropatii błoniastej.

Podłożem tych niezwykle istotnych osiągnięć było podjęcie w latach 90. bardzo ważnej decyzji i utworzenie w EUROIMMUN działu biologii molekularnej. Od tego momentu byliśmy w stanie bardzo szybko reagować na dynamiczne zmiany zachodzące w świecie nauki i produkować własne rekombinowane antygeny, np. deamidowane fragmenty gliadyny GAF-3X czy rekombinowany PR3. W ostatnich latach kluczową rolę odgrywają też komórki transfekowane jako substraty IIFT w przypadku bardzo skomplikowanych antygenów, np. receptorów. Koncepcja tzw. wieloparametrowych testów z mozaiką BIOCHIP została rozszerzona o testy typu EUROLINE (Lineblot). Za pomocą testów EUROLINE można przykładowo oznaczyć 16 różnych autoprzeciwciał związanych z autoimmunologicznymi miopatiami w trakcie jednej inkubacji.

Firma EUROIMMUN rozwija się również w dziedzinie serologicznej diagnostyki chorób zakaźnych. Byliśmy pierwszą firmą, która wprowadziła na rynek marker VlsE do diagnostyki boreliozy. Parametr ten jest obecnie niezbędny do prawidłowej diagnostyki tej choroby. Podczas epidemii wywołanych wirusami SARS i Zika zdobyliśmy międzynarodowe uznanie dzięki wprowadzeniu pierwszych serologicznych systemów testowych do diagnostyki każdej z tych chorób. Należy również wspomnieć o diagnostyce alergii – tu oferujemy wiele dostosowanych do potrzeb klienta profili alergenowych z wykorzystaniem wyselekcjonowanych rekombinowanych komponentów alergenowych.

Gdzie znajduje się EUROIMMUN AG na światowej mapie producentów IVD?

Firma EUROIMMUN ustanawia standardy w diagnostyce autoimmunologicznej i w tym obszarze jesteśmy liderem na rynku światowym. Zanotowaliśmy bardzo silny wzrost pozycji w diagnostyce infekcji i alergii. W tej drugiej dziedzinie wyprzedziliśmy wielu konkurentów i obecnie znajdujemy się w top 3 najlepszych światowych producentów testów alergicznych. W ostatnim czasie z powodzeniem wdrożyliśmy również systemy do diagnostyki genetycznej oraz analiz RT-PCR w diagnostyce infekcji. Naszym celem jest zapewnienie klientowi kompleksowych rozwiązań, tj. testów oraz odpowiadających im systemów automatyzacji. Obejmuje to również dostarczanie różnych technologii dla tych samych wskazań, co pozwala na optymalne dopasowanie wyposażenia do wymagań organizacji pracy poszczególnych laboratoriów. Nasze rozwiązania są wyjątkowe, tak jak nasi klienci.

Jakie są najbardziej kuszące perspektywy wzrostu dla firmy EUROIMMUN? Jakie możliwości i szanse widzisz w przyszłości?

W naszym Instytucie Badań Immunologicznych stale pracujemy nad identyfikacją nowych antygenów, które mogłyby stanowić podstawę nowych testów. W nadchodzących latach planujemy rozwijać się w obszarze diagnostyki infekcji i alergii oraz badań genetycznych. W niedługiej przyszłości zostaną też wprowadzone na rynek nowe urządzenia analityczne, które będą mogły się przyczynić do dalszej automatyzacji laboratoriów. Najważniejszym celem jest wdrożenie aparatów typu random-access z zastosowaniem kulek magnetycznych. Naszym celem jest możliwość przeprowadzania testów autoimmunologicznych, alergicznych i do diagnostyki chorób zakaźnych na jednym urządzeniu.

Wciąż pojawiają się przed nami nowe możliwości rozwoju. Od lat mamy bardzo silną pozycję w Europie i Azji, którą staramy się stale wzmacniać. Najwyższy wzrost przychodów odnotowujemy jednak w Ameryce Południowej i USA, gdzie nadal widzimy ogromny potencjał.

Czas na bardziej osobiste pytanie: co sprawia, że po tylu latach w EUROIMMUN jesteś wciąż tak pełen energii i entuzjazmu? Co Cię motywuje i napędza do działania?

Jestem szczęściarzem, bo naprawdę lubię swoją pracę. Ogromnie się cieszę, że mogę być częścią tej niezwykłej historii sukcesu. Kiedy zaczynałem pracę w EUROIMMUN, byłem młodym naukowcem w dziale rozwoju produktu. Cały personel liczył wtedy 13 osób. Obecnie EUROIMMUN zatrudnia 2500 pracowników na całym świecie!

To, co jest ekscytujące w EUROIMMUN, to szybkie wdrażanie kreatywnych pomysłów, bez wcześniejszych finansowych analiz rynku. Oczywiście aspekty finansowe są bardzo ważne, ale nauka i rozwój wysokiej jakości systemów testowych są naszym priorytetem. Zysk nie jest celem samym w sobie, lecz sposobem na tworzenie ciekawych miejsc pracy, co z powodzeniem realizujemy. Ponadto, satysfakcję daje nam nie tylko wytwarzanie i sprzedaż testów, ale także dostarczanie dobrych produktów diagnostycznych, które przyczyniają się do pomocy pacjentom.

Czasem moi znajomi pytają mnie, czy nie czuję się znudzony pracą dla jednej firmy przez ponad 25 lat. Zdecydowanie nie. Łatwo można sobie wyobrazić, że na rozwój firmy od 13 do 2500 pracowników składają się wciąż nowe zadania i wyzwania. Dodatkowo, ze względu na naszą międzynarodową pozycję, miałem możliwość poznania wielu interesujących ludzi, miejsc i kultur. Przy okazji każdej rozmowy z partnerami i klientami z całego świata uczę się czegoś nowego.

Chciałabym również poznać Twoją opinię na temat przyszłości rynku IVD. Jakie są aktualne trendy na światowym rynku IVD?

Oczywiście efektywna automatyzacja laboratoriów będzie nadal odgrywała ważną rolę. W IIFT obserwujemy obecnie przełom w automatycznym odczycie i rozpoznawaniu typów fluorescencji. Będzie to przyszłość IIFT, a technologia ta pozostanie w laboratoriach przez długi czas. Również inne technologie, takie jak blot, ELISA czy chemiluminescencja będą wiodącymi technikami przyszłości. 20 lat temu przewidywano koniec metod IIFT i ELISA, a dziś są one wykorzystywane częściej niż kiedykolwiek.

Wyzwaniem na przyszłość będzie dostarczenie kompletnej diagnostyki po akceptowalnej cenie. Przy podejrzeniu konkretnej choroby wyniki badań biochemicznych, genetycznych i diagnostyki przeciwciał powinny się składać w wiarygodny algorytm diagnostyczny. W przypadku analizy przeciwciał diagnostyka powinna być tak szeroka, jak to możliwe, nie powinna się ograniczać jedynie do badania kilku przeciwciał. Pozwolę sobie podać przykład: 15 lat temu neuropatie były opisywane w zależności od towarzyszących objawów. W tej chwili podłoże autoimmunologiczne wielu tych chorób jest znane, zidentyfikowano dziesiątki antygenów docelowych. Szeroki skrining przeciwciał pozwala znacząco skrócić proces diagnostyczny i co za tym idzie – zmniejszyć koszty opieki nad pacjentem.

Obecnie coraz bardziej popularna staje się telemedycyna w radiologii. Radiologowie z Polski oceniają tomografie wykonane w Szwecji. Czy uważasz, że taki proces będzie możliwy również w laboratoriach diagnostycznych? Mam na myśli na przykład zdalną ocenę typów świecenia ANA?

Zdalne odczytywanie wzorów fluorescencji ANA jest już możliwe dzięki wspomaganej komputerowo technice IIFT z wykorzystaniem zautomatyzowanych mikroskopów i oprogramowania do interpretacji wzorów fluorescencji. Bez problemu możemy interpretować w Europie wyniki badań zrealizowanych w Brazylii. Wystarczy przesłać przez Internet zdjęcia analiz IIFT czy blot. Jest to bardzo pomocne w krytycznych i skomplikowanych przypadkach. Dodatkowo wpływać to może również na podnoszenie kompetencji pracowników. Wspomagane komputerowo algorytmy oceny uwzględniające kryteria diagnostyczne oraz wyniki różnych analiz pomogą w przyszłości lekarzowi skonsolidować złożone dane w jeden wynik i postawić słuszną diagnozę.

Znaczącym problemem w polskich laboratoriach jest brak specjalistów zdolnych do autoryzacji wyników. Zdalna autoryzacja wyników diagnostycznych jest obecnie szeroko dyskutowanym u nas tematem. W wątpliwość podaje się kwestię kontroli jakości i odpowiedzialności prawnej specjalisty, który fizycznie nie przebywa w laboratorium. Czy w Niemczech zdalna autoryzacja wyników jest możliwa?

Tak, również w Niemczech specjalista musi być obecny w laboratorium, aby autoryzować wynik i być w stanie odpowiedzieć na ewentualne pytania. Zdalna autoryzacja mogłaby być brana pod uwagę w przypadku stosowania odpowiedniego narzędzia, jakim jest przykładowo EUROLabOffice. Dzięki niemu wszystkie wyniki i dane są zbierane i jasno przedstawione. Zdjęcia IIFT, wyniki analiz blot i ELISA wraz ze stosowanymi protokołami mogłyby być widoczne dla użytkownika znajdującego się w dowolnym miejscu na świecie. Jednakże może to jeszcze chwilę potrwać, zanim forma zdalnej autoryzacji wyników stanie się rzeczywistością.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Our solutions are as individual as our customers

Interview with Dr. Wolfgang Schlumberger – Director of the branch Immunobiochemical Diagnostics and Vice Chairman of the Executive Board at EUROIMMUN AG.

You have been working for EUROIMMUN for many years. Please tell me what are, in your opinion, the milestones in EUROIMMUN’s history?

The first milestones were of course Professor Stöcker’s inventions of BIOCHIP Technology and TITERPLANE Technology, which led to the foundation of EUROIMMUN in 1987 and revolutionised immunofluorescence diagnostics. We are experiencing a similar breakthrough at the moment with the introduction of computer-aided fluorescence microscopy. Our EUROPattern Microscope takes photographs of cells and tissues in seconds and evaluates the respective patterns. This leads to substantial time savings for laboratory staff, standardised results and faster evaluation. Over the past 30 years, we at EUROIMMUN have identified numerous target antigens in autoimmunity and as part of international collaborations have been the first to bring innovative assays onto the market. Every single assay can be considered a milestone, but they would be beyond the scope of this interview. Examples are anti-SLA/LP in autoimmune hepatitis, anti-NMDAR in autoimmune encephalitis and anti-PLA2R in membranous nephropathy.

The basis for these developments was the important decision in the 90s to establish our own molecular biology department at EUROIMMUN. Since then we have been able to react rapidly to scientific knowledge and produce our own recombinant antigens. Designer antigens such as deamidated gliadin fragment GAF-3X and recombinant PR3 were significant further developments. In the last few years, recombinant cell-based assays have played an important role as IFT substrates for very complex antigens such as receptors. The idea of so-called multiplex assays with IFT BIOCHIP mosaics was extended consequently early on with the introduction of membrane-based EUROLINE assays. For example, 16 different antibodies associated with autoimmune myopathies can be reliably determined in a single analysis.

EUROIMMUN is also very successful in the field of infectious serology. We were the first to introduce the marker VlsE for borreliosis diagnostics. Today this parameter is indispensable. During the epidemics with SARS and Zika viruses, we gained international acclaim with the first serological test systems for each of these diseases. And finally, in allergy diagnostics we offer numerous customised tests with recombinant allergens.

Where is EUROIMMUN AG placed on the world map of IVD producers?

EUROIMMUN has set standards in autoimmune diagnostics and in this field we are a global market leader. In infection and allergy diagnostics we have witnessed very strong growth. In allergy we have pulled ahead of many of our competitors and are now among the top 3 allergy diagnostic suppliers in the world. Recently we have also had success with arrays for gene analytics and RT-PCR for infection diagnostics. We aim to offer our customers complete solutions; that is assays and the corresponding automation systems. This also includes offering different technologies for the same indications, so that we can adapt solutions optimally to the workflow requirements of a particular laboratory. Our solutions are as individual as our customers.

What do you think is the most tempting growth perspective for EUROIMMUN? What kind of opportunities do you see in the future?

On the one hand there are indications and technologies. In our Institute for Immunological Research we work continuously on the identification of target antigens, which form the basis of new assays. In the coming years we will gain further market share in infection and allergy diagnostics and in RT-PCR and gene analytics. We have many highly interesting analytical instruments in the pipeline, which will contribute to further laboratory automation. Of central importance are random access instruments based on magnetic beads, for which we are currently developing assays. Our idea is to process autoimmunity, infection and allergy assays on one instrument.

On the other hand there are new market opportunities for EUROIMMUN. Traditionally we are very strong in Europe and Asia and plan to expand our position here. Our highest revenue growth is, however, in South America and the USA, where we still have enormous potential.

Now a more personal question: what has kept you so energetic and enthusiastic for all these years at EUROIMMUN? What was the most interesting and motivating aspect for you?

I am in the lucky situation that I really like my job. I am extremely happy to be a part of this extraordinary success story. When I started as a young scientist in assay development at EUROIMMUN, there were 13 members of staff at EUROIMMUN. Now we have 2500 employees worldwide.

At EUROIMMUN it is exciting to be able to implement creative ideas quickly, without a prior market analysis by the finance controllers. Of course it is important to keep the financial aspects in mind, but science and the development of high-quality test systems have always been at the forefront. Profit is not an end in itself, but the means to create jobs. And we have achieved that very well. In addition, it is a good feeling to produce not merely consumer goods, but good diagnostic products that contribute to helping patients.

I am sometimes asked by my friends if it is not boring to work in the same firm for more than 25 years.

Definitely not. It is easy to imagine that a growth from 13 to 2500 employees comes with continual new tasks and challenges. In addition, due to our international orientation I have got to know many interesting people and cultures. And with every conversation with partners and customers worldwide I learn something new.

I would like to know your opinion on the future of the IVD market. What are the current trends on the world IVD market?

Of course efficient laboratory automation will continue to play an important role in the future. In IFT we are currently seeing a breakthrough with automated pattern recognition. This will be the future for IFT and this technology will remain in laboratories for a long time. But also other technologies such as blot, ELISA and chemiluminescence will stay for a long time. The end of IFT and ELISA was predicted 20 years ago, but today these techniques are used more than ever.

The challenge for the future will be to provide complete indication-oriented diagnostics for an acceptable price. If a particular disease is suspected, results from clinical chemistry, gene analysis and antibody diagnostics must be combined into a meaningful evaluation algorithm. Especially in antibody analysis, the investigation should be as broad as possible and not restricted to just a few antibodies. I’ll give you an example: 15 years ago neuropathies were described according to their symptoms. Today, the autoimmune genesis is known in many cases and dozens of target antigens have been identified. A broad antibody screening will shorten the time to definitive diagnosis and rather than increasing the total costs to the health system will actually decrease them.

Nowadays telemedicine in radiology is getting more and more popular. Radiologists from Poland are assessing topographies made in Sweden. Do you think that such a process will be also possible at medical laboratories? I mean, for example remote ANA pattern reading?

Remote ANA pattern reading is already possible. I mentioned the computer-aided IFT using automated microscopes and software algorithms to identify patterns. Connect digital images of IFT or blots to the internet and incubations in Brazil can be immediately interpreted in Europe. This helps in critical and complicated cases and helps all involved to increase their competence. In the future, software-supported evaluation algorithms that take into account diagnostic criteria, probabilities and results of different analyses will help doctors to consolidate complex amounts of data into one result.

The most prominent problem in Polish labs is the lack of specialists capable of result authorisation. Remote authorisation of diagnostic results is a widely discussed issue in Poland right now. Doubts are raised about quality control and the legal responsibility of the specialist, who is not physically present in the lab, for the result.  Is remote result authorisation possible in Germany?

In Germany as well a laboratory doctor must be present in the laboratory to sign the result reports and to answer any questions. Remote authorisation would be conceivable if suitable software, for example EUROLabOffice, is used. Here the result data from all investigations are presented clearly. IIFT photos, incubated blot strips including evaluation protocols or ELISA results can be viewed from anywhere in the world and the result report generated. However, it will probably take a while before this form of remote authorisation becomes reality.

Thank you very much for the conversation!

Interviewer: Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu

504 157 200

m.klimczak@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów